Pakalpojuma lietošanas noteikumi

Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi (turpmāk "Noteikumi") attiecas uz lietotājiem, kuru konti ir iestatīti Eiropas Savienībā. Pakalpojumus sniedz SIA Segrow (reģistra kods 40203089372), kas atrodas Rīgā, Latvijā (turpmāk "Pakalpojuma sniedzējs"). Šie Noteikumi regulē jūsu (turpmāk "Klients") piekļuvi Pakalpojumiem. Lai izmantotu Pakalpojumus, ir ļoti svarīgi saprast un piekrist šiem Noteikumiem bez izņēmuma. Turklāt, datu apstrādes noteikumi ir pieejami vietnē https://www.segrow.com/privatuma-politika

1. Pakalpojums, platforma un aplikācijas
Pakalpojumu sniedzējs piedāvā kā dažādus pakalpojumus (kopā saukti  "Pakalpojums") Klientiem, galvenokārt nodrošinot mākoņa programmatūru (saukta par "Platformu"). Platformai var piekļūt, izmantojot tīmekļa vietni www.segrow.com (saukta par "vietni"), tās apakšdomēnus vai mobilo aplikāciju (saukta par "Lietotni"). Sīkāka informācija par pašreizējām pakotnēm (saukta par "Pakalpojuma līmeni") ir atrodama vietnē.

2. Reģistrācija un līgums
Lai izmantotu Pakalpojumu, Klientam Vietnē jāaizpilda reģistrācijas veidlapa, apliecinot piekrišanu šiem Noteikumiem. Aizpildīta reģistrācijas forma vai apstiprinājums pa e-pastu, ja Pakalpojumu sniedzējs ir izveidojis kontu, kopā ar šiem Noteikumiem veido Līgumu starp Klientu un Pakalpojuma sniedzēju.

3. Īpašie noteikumi

Klients un Pakalpojuma sniedzējs var noslēgt Lietotāja līgumu, precizējot, grozot vai papildinot šos Noteikumus. Šādi līgumi ir jāparaksta pilnvarotiem pārstāvjiem, un tiem ir jābūt augstākiem par šiem Noteikumiem.

4. Bezmaksas izmēģinājuma posms un samaksa

Pēc sākotnējās reģistrācijas tiek piešķirts bezmaksas izmēģinājuma periods ("Izmēģinājuma periods"). Pēc Izmēģinājuma perioda Klients var turpināt apmaksāto Pakalpojumu, iesniedzot vēlamo Pakalpojuma līmeņa izvēli un maksājuma rekvizītus. Maksa par pakalpojumu tiek iekasēta uzreiz pēc pārejas uz maksas pakalpojumu, ja vien Klients neizvēlas neturpināt, kā rezultātā konts tiek slēgts.

5. Samaksa

Pakalpojumi ir pieejami kā vienreizēja maksa, mēneša vai gada maksa (saukta par "Maksa"), uz kuriem attiecas piemērojamie nodokļi. Pakalpojumu sniedzējs var mainīt Pakalpojuma līmeņus, iepriekš par to brīdinot Klientu.

6. Mainīt plānu
Klients jebkurā laikā var mainīt Pakalpojuma līmeni, lietotājus un papildu pakalpojumus. Maksas izmaiņas tiek piemērotas no jaunā norēķinu perioda sākuma.

7. Maksājums

Klients piekrīt apmaksāt rēķinus par Pakalpojuma izmantošanu līdz noteiktajam datumam. Maksājumus var veikt, izmantojot rēķinā norādītās metodes.

8. Maksāšanas pienākuma pārkāpums

Ja maksājums ir nokavēts, Pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt atgādinājumus un ierobežot vai apturēt piekļuvi līdz pretenziju apmaksai. Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar parāda piedziņu.

9. Pakalpojuma izmantošana

Klients apliecina, ka Platforma atbilst viņa prasībām, un ir atbildīgs par Lietotāja darbībām. Pakalpojuma izmantošana ir datu apstrāde, un Klients ir atbildīgs par šo Noteikumu un tiesību aktu prasību ievērošanu.

10. Lietotāja apstiprinājums

Lietotāji apstiprina savas tiesības un pilnvaras izmantot Pakalpojumu. Lietotājs ir atbildīgs par konta drošību un viņam jāziņo par jebkādu ļaunprātīgu izmantošanu vai piekļuves zudumu.

11. Klienta dati

Klientam ir tiesības ievadīt neierobežotu skaitu Datu, izmantojot Pakalpojumu. Pakalpojumu sniedzējs saglabā Datu konfidencialitāti un izmanto tos tikai pilnvarotiem mērķiem.

12. Klientu apkalpošana, sistēmas kļūdu labošana, apkopes un izstrādes darbi

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina klientu apkalpošanu noteiktajā laikā. Sistēmas kļūdas tiek nekavējoties novērstas. Pakalpojuma sniedzējs var veikt izmaiņas Pakalpojuma funkcionalitātē, iepriekš par to brīdinot Klientu.

13. Datu apstrādes līgums

Klients sniedz Pakalpojuma sniedzējam piekrišanu personas datu apstrādei saskaņā ar GDPR. Pakalpojuma sniedzējs Pakalpojuma sniegšanai var izmantot apakšapstrādātājus.

14. Aizliegtās darbības

Klients un Lietotājs nedrīkst izmantot Pakalpojumu nelikumīgiem, kaitīgiem vai krāpnieciskiem mērķiem. Aizliegtās darbības ietver personas datu neatļautu apstrādi un pārsūtīšanu.

15. Līguma izbeigšanas nosacījumi

Līgumu var izbeigt jebkura puse, par to brīdinot 30 dienas iepriekš. Pēc darbības pārtraukšanas piekļuve tiek apturēta, un Klients var pieprasīt Datu pārsūtīšanu.

16. Ārkārtas Līguma apturēšana un/vai izbeigšana

Pasūtītājs var izbeigt Līgumu, ja Pakalpojuma sniedzējs pārkāpj Līgumu. Pakalpojuma sniedzējs var apturēt piekļuvi par Lietotāja pārkāpumiem, kuru atjaunot pēc apmierinošiem pierādījumiem.

17. Pakalpojuma lietošanas uzraudzība

Pakalpojuma sniedzējs vāc statistiku, lai uzlabotu Pakalpojumu, un var ziņot iestādēm par nelikumīgām darbībām.

18. Autortiesības un intelektuālais īpašums

Pakalpojumu sniedzējam pieder autortiesības uz vietni, pakalpojumu un saistītajiem materiāliem. Pārpublicēšana bez skaidras atļaujas ir aizliegta.

19. Drošība

Pakalpojumu sniedzējs ievieš Datu drošības pasākumus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

20. Garantijas nosacījumi

Pakalpojuma sniedzējs atsakās no visām Pakalpojuma garantijām, nodrošinot to "tādu, kāds tas ir". Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par pārtraukumiem, kļūdām vai personas datu drošību.

21. Atbildības ierobežojums

Pakalpojuma sniedzēja atbildība par zaudējumiem ir ierobežota ar summu, ko Klients ir samaksājis par Pakalpojumiem pēdējo sešu mēnešu laikā.

22. Noteikumu nodalāmība

Ja kāds no noteikumiem tiek atzīts par nederīgu, tas neietekmē pārējo Noteikumu spēkā esamību.

23. Nodošana

Pakalpojumu sniedzējs var nodot tiesības saskaņā ar šiem Noteikumiem bez piekrišanas, ja vien tas netraucē Līguma izpildi.

24. Kompensācija

Klients atlīdzina Pakalpojuma sniedzējam pretenzijas, kas izriet no Datu, Pakalpojuma ļaunprātīgas izmantošanas vai šo Noteikumu pārkāpuma.

25. Piemērojamie tiesību akti un strīdu izšķiršanas kārtība

Šos Noteikumus regulē Latvijas normatīvie akti. Strīdi tiek risināti Latvijas Republikā noteiktajā kārtībā.

26. Noteikumu grozīšana

Pakalpojumu sniedzējs var grozīt šos Noteikumus, par to brīdinot Klientu. Turpināta lietošana nozīmē piekrišanu. Nevienošanās gadījumā ir jāpārtrauc vienošanās.

Ja rodas jautājumi vai paziņojumi saistībā ar Līgumu, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu pa tālr: support@segrow.com.